Košík/Objednávka: 0 ks / 0 €

Obch. podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou TopCandles s.r.o. IČO 46173668, DIČ 2023275650 zapísanou v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, vložka číslo 24493/R, oddiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.topcandles.sk (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorená prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len obchod)  

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácií elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. 

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaných výrobkov z ponuky obchodu, cenu tohto tovaru a dopravy, spracovaní systémom obchodu, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

4. Podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Tovar - výrobky, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy.

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitosí.  Každá objednávka musí obsahovať : meno kupujúceho, kontaktnú  osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a niesu považované za záväzné. 

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde e-mailovým alebo telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzný  právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. 

4. Kupujúci má pravo stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mail). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajuci kupujúcemu písomnou formou (e-mail).

5. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a nepoužívaný tovar na poštovú adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

7. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru,ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie zmluvy, či o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.  

8. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

III. Dodacie podmienky 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretieho subjektu alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na dodanie tovaru tretím subjektom. 

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení sumy v plnej výške. 

4. Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nieje schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne upovedomí prevádzkovateľ v tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v obale a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebude akceptované. V prípade zistenia poškodenia tovaru až po jeho rozbalení, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť maximálne do 3 dní od prebratia zásielky prevádzkovateľovi. Po prekročení tohto termínu nebudú reklamácie na fyzické porušenie tovaru akceptované.  Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa zobrazí pri vytvorení elektronickej objednávky kupujúcim. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Prevádzkovateľ je opravený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo a škody na výrobkoch prechádzajú na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. 

7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elketronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. Prevádzkovateľ objednávky vybavuje priebežne.

IV. Kúpna cena, platby

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- dobierka
- elektronické bankovníctvo

3. Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená minimálne na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

4. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

5. Spoločnosť TopCandles s. r. o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou, alebo zásielkovou spoločnosťou.

6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátnej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné ani balné.

7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyn predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. 

8. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začatia reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej osobe alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúcej, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a autorizovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou alebo akreditovanou osobou v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácie je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi po dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

VI. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu). 

2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracoval ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci EU a krajín tzv. bezpečnostného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné a prechodné ustanovania

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení v uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky, s výnimkou ak je medzi stranami výslovne dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito "všeobecnými obchodnými podmienkami" a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk stratu príležitosti, alebo žiadne iné nepriame alebo následne straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom SR niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.